لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ماشین سازی تبریز 1 استقلال خوزستان 2 1400/09/01 14:15
week 24 استقلال خوزستان 3 ماشین سازی تبریز 0 1401/01/16 20:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 ماشین سازی تبریز 1 استقلال خوزستان 1 1397/05/05 20:00 یادگار امام
week 16 استقلال خوزستان 0 ماشین سازی تبریز 1 1397/11/15 16:00
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ماشین سازی تبریز 1 استقلال خوزستان 3 1395/07/24 15:00 اختصاصی تراکتورسازی
week 23 استقلال خوزستان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/12/14 16:00 غدیر