لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 تراکتور تبریز 1 سیاه جامگان 1 1396/06/24 19:00 یادگار امام
week 21 سیاه جامگان 0 تراکتور تبریز 0 1396/11/06 14:30 ثامن الائمه
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 تراکتور تبریز 3 سیاه جامگان 0 1395/06/30 16:45 اختصاصی تراکتورسازی
week 22 سیاه جامگان 1 تراکتور تبریز 2 1395/12/06 14:30 ثامن الائمه
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 تراکتور تبریز 0 سیاه جامگان 0 1394/08/29 15:15 یادگار امام
week 27 سیاه جامگان 2 تراکتور تبریز 1 1395/02/05 17:30 ثامن الائمه