لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 صنعت نفت آبادان 1 نفت تهران 0 1396/07/21 17:15 تختی
week 24 نفت تهران 1 صنعت نفت آبادان 1 1396/12/04 15:30 تختی
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 نفت تهران 2 صنعت نفت آبادان 1 1395/06/19 18:45 تختی
week 20 صنعت نفت آبادان 0 نفت تهران 0 1395/11/15 17:15 تختی
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 صنعت نفت آبادان 2 نفت تهران 6 1391/05/15
week 21 نفت تهران 4 صنعت نفت آبادان 1 1391/10/24
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 نفت تهران 1 صنعت نفت آبادان 3 1390/09/12
week 32 صنعت نفت آبادان 2 نفت تهران 1 1391/02/08
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 صنعت نفت آبادان 1 نفت تهران 0 1389/08/02
week 29 نفت تهران 5 صنعت نفت آبادان 1 1390/01/19