لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 دريا کاسپبن بابل 0 چوکا تالش 0 1401/10/10
week 34 چوکا تالش 1 دريا کاسپبن بابل 3 1402/03/03
لیگ 9308
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 چوکا تالش 2 دريا کاسپبن بابل 1 1393/10/30
week 15 دريا کاسپبن بابل 0 چوکا تالش 0 1394/01/22