لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال خوزستان 6 چوکا تالش 0 1401/09/15
week 29 چوکا تالش 1 استقلال خوزستان 0 1402/01/26
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال خوزستان 0 چوکا تالش 0 1399/09/15 15:00
week 20 چوکا تالش 1 استقلال خوزستان 3 1400/01/24 16:45