لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 چادرملو اردکان 1 شهرداري همدان 1 1401/07/14
week 24 شهرداري همدان 0 چادرملو اردکان 1 1401/12/13