لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پارس جنوبي جم 2 ون پارس نقش جهان 1 1401/07/06
week 23 ون پارس نقش جهان 0 پارس جنوبي جم 0 1401/12/06