لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سايپـا تهران 0 فجر سپاسي شیراز 1 1401/06/29
week 22 فجر سپاسي شیراز 1 سايپـا تهران 0 1401/11/24
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 فجر سپاسي شیراز 0 سايپـا تهران 1 1392/08/05 15:30
week 29 سايپـا تهران 0 فجر سپاسي شیراز 0 1393/01/17 17:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 فجر سپاسي شیراز 1 سايپـا تهران 0 1391/08/10
week 31 سايپـا تهران 3 فجر سپاسي شیراز 0 1392/01/16
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فجر سپاسي شیراز 1 سايپـا تهران 1 1390/07/22
week 27 سايپـا تهران 5 فجر سپاسي شیراز 0 1390/12/19
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 سايپـا تهران 1 فجر سپاسي شیراز 1 1388/06/22
week 23 فجر سپاسي شیراز 0 سايپـا تهران 0 1388/10/25
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سايپـا تهران 0 فجر سپاسي شیراز 2 1387/08/05
week 29 فجر سپاسي شیراز 0 سايپـا تهران 0 1387/12/09
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سايپـا تهران 1 فجر سپاسي شیراز 2 1386/06/02
week 19 فجر سپاسي شیراز 1 سايپـا تهران 1 1386/11/07
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سايپـا تهران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1385/06/18
week 16 فجر سپاسي شیراز 0 سايپـا تهران 1 1385/11/06
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 سايپـا تهران 1 فجر سپاسي شیراز 1 1384/10/02
week 30 فجر سپاسي شیراز 0 سايپـا تهران 2 1385/02/02
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 فجر سپاسي شیراز 1 سايپـا تهران 1
week 22 سايپـا تهران 1 فجر سپاسي شیراز 0
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سايپـا تهران 0 فجر سپاسي شیراز 0 1381/09/01
week 18 فجر سپاسي شیراز 1 سايپـا تهران 1 1382/01/17