لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ون پارس نقش جهان 0 خيبر خرم آباد 1 1401/06/29
week 22 خيبر خرم آباد 0 ون پارس نقش جهان 1 1401/11/24