لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شمس آذر قزوین 5 پارس جنوبي جم 0 1401/06/16
week 20 پارس جنوبي جم 0 شمس آذر قزوین 1 1401/11/11
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پارس جنوبي جم 1 شمس آذر قزوین 0 1400/08/26 14:45
week 23 شمس آذر قزوین 2 پارس جنوبي جم 1 1401/01/10 16:15