لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 شهرداري آستارا 0 سايپـا تهران 1 1401/06/11
week 19 سايپـا تهران 1 شهرداري آستارا 1 1401/11/05
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 شهرداري آستارا 0 سايپـا تهران 0 1400/09/11 14:00
week 25 سايپـا تهران 0 شهرداري آستارا 0 1401/01/23 20:15