لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 اترک بجنورد 0 شهيد قندي يزد 1 1400/09/17 14:00
week 17 شهيد قندي يزد 2 اترک بجنورد 1 1400/12/26 14:45
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 شهيد قندي يزد 2 اترک بجنورد 2 1399/11/24
week 21 اترک بجنورد 0 شهيد قندي يزد 0 1400/03/11 18:30