لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 مناطق نفت خيز جنوب 1 بعثت کرمانشاه 0 1400/09/07 15:00
week 16 بعثت کرمانشاه 2 مناطق نفت خيز جنوب 1 1400/12/19 14:30