لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 رایکا بابل 1 شمس آذر قزوین 1 1400/11/13 14:00
week 34 شمس آذر قزوین 2 رایکا بابل 0 1401/03/17 18:30