لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 استقلال ملاثاني 0 شهرداري همدان 0 1400/11/08 14:00
week 33 شهرداري همدان 0 استقلال ملاثاني 0 1401/03/12 18:30
لیگ 94956
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال ملاثاني 1 شهرداري همدان 1 1394/08/05