لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 مس شهر بابک 1 قشقایی شیراز 1 1400/10/11 14:00
week 29 قشقایی شیراز 1 مس شهر بابک 0 1401/02/20 19:30