لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ویستا توربین 1 استقلال خوزستان 1 1400/10/04 14:00
week 28 استقلال خوزستان 4 ویستا توربین 2 1401/02/14 19:00