لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 استقلال خوزستان 2 قشقایی شیراز 0 1400/09/23 14:30
week 27 قشقایی شیراز 1 استقلال خوزستان 0 1401/02/08 20:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال خوزستان 0 قشقایی شیراز 0 1399/10/22 14:00
week 26 قشقایی شیراز 1 استقلال خوزستان 0 1400/03/07 19:20