لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال ملاثاني 0 شهرداري آستارا 0 1400/09/01 14:45
week 24 شهرداري آستارا 0 استقلال ملاثاني 0 1401/01/16 20:15
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شهرداري آستارا 3 استقلال ملاثاني 1 1399/09/26 14:00
week 22 استقلال ملاثاني 1 شهرداري آستارا 0 1400/02/06 20:15