لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شهرداري همدان 3 رایکا بابل 0 1400/08/21 14:30
week 22 رایکا بابل 1 شهرداري همدان 2 1400/12/25 15:00