لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شمس آذر قزوین 0 ویستا توربین 1 1400/08/09 14:45
week 20 ویستا توربین 2 شمس آذر قزوین 1 1400/12/14 14:45