لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 اترک بجنورد 0 فولاد نوین اهواز 0 1400/08/23 14:00
week 14 فولاد نوین اهواز 2 اترک بجنورد 0 1400/12/09 14:30