لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 خلیج فارس ماهشهر 1 اترک بجنورد 0 1400/10/05 14:00
week 20 اترک بجنورد 0 خلیج فارس ماهشهر 1 1401/02/10 20:00