لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 خوشه طلايي ساوه 1 ویستا توربین 0 1400/07/25 15:30
week 18 ویستا توربین 3 خوشه طلايي ساوه 2 1400/12/02 14:00