لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 خيبر خرم آباد 3 شاهين شهرداري بوشهر 0 1400/10/22 14:00
week 31 شاهين شهرداري بوشهر 0 خيبر خرم آباد 2 1401/03/01 19:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 شاهين شهرداري بوشهر 0 خيبر خرم آباد 0 1399/11/19 14:15
week 30 خيبر خرم آباد 0 شاهين شهرداري بوشهر 1 1400/03/31 19:55