لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 شهرداري همدان 2 خيبر خرم آباد 0 1401/10/10
week 34 خيبر خرم آباد 0 شهرداري همدان 0 1402/03/03
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 شهرداري همدان 0 خيبر خرم آباد 0 1400/10/04 14:00
week 28 خيبر خرم آباد 1 شهرداري همدان 0 1401/02/15 19:00