لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شاهين شهرداري بوشهر 0 شهرداري آستارا 1 1400/08/21 14:30
week 22 شهرداري آستارا 2 شاهين شهرداري بوشهر 0 1400/12/25 14:45
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 شاهين شهرداري بوشهر 0 شهرداري آستارا 0 1399/09/02 15:15
week 18 شهرداري آستارا 1 شاهين شهرداري بوشهر 3 1399/12/24 15:00