لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ملوان بندر انزلي 1 قشقایی شیراز 0 1400/08/09 14:45
week 20 قشقایی شیراز 0 ملوان بندر انزلي 1 1400/12/14 14:45
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 ملوان بندر انزلي 0 قشقایی شیراز 1 1399/09/02 15:00
week 18 قشقایی شیراز 0 ملوان بندر انزلي 1 1399/12/27 15:00