لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پيام توس مشهد 1 آبی پوشان تهران 0 1400/09/23 14:00
week 19 آبی پوشان تهران 3 پيام توس مشهد 1 1401/01/21 20:10