لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 هوادار تهران 0 فولاد خوزستان 1 1402/07/14 17:00
week 22 فولاد خوزستان 3 هوادار تهران 3 1403/01/19 19:15
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 فولاد خوزستان 0 هوادار تهران 0 1401/10/09 17:00
week 29 هوادار تهران 0 فولاد خوزستان 0 1402/02/22
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 فولاد خوزستان 1 هوادار تهران 0 1400/08/28 17:00
week 20 هوادار تهران 0 فولاد خوزستان 0 1400/12/09 15:00