لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 پرسپولیس تهران 1 مس كرمان 0 1401/08/05 17:00
week 26 مس كرمان 1 پرسپولیس تهران 3 1402/01/25
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 پرسپولیس تهران 2 مس كرمان 0 1392/05/16 22:15
week 18 مس كرمان 0 پرسپولیس تهران 6 1392/09/22 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مس كرمان 2 پرسپولیس تهران 1 1391/08/05
week 30 پرسپولیس تهران 2 مس كرمان 2 1391/12/25
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 مس كرمان 1 پرسپولیس تهران 0 1390/07/23
week 27 پرسپولیس تهران 1 مس كرمان 1 1390/12/22
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 مس كرمان 1 پرسپولیس تهران 0 1389/08/20
week 32 پرسپولیس تهران 0 مس كرمان 0 1390/02/08
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 مس كرمان 3 پرسپولیس تهران 3 1388/05/15
week 18 پرسپولیس تهران 2 مس كرمان 0 1388/09/14
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پرسپولیس تهران 0 مس كرمان 1 1387/06/21
week 23 مس كرمان 1 پرسپولیس تهران 1 1387/11/03
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پرسپولیس تهران 1 مس كرمان 0 1386/08/10
week 29 مس كرمان 0 پرسپولیس تهران 0 1387/02/05
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 مس كرمان 0 پرسپولیس تهران 0 1385/08/16
week 24 پرسپولیس تهران 4 مس كرمان 1 1386/01/17