لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 فولاد خوزستان 1 نساجی مازندران 0 1402/10/13 17:45
week 30 نساجی مازندران 0 فولاد خوزستان 1 1403/03/12 19:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نساجی مازندران 2 فولاد خوزستان 1 1401/07/28 17:30
week 25 فولاد خوزستان 2 نساجی مازندران 0 1402/01/17
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 فولاد خوزستان 1 نساجی مازندران 1 1400/09/19 18:00
week 24 نساجی مازندران 0 فولاد خوزستان 2 1401/01/12 17:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 فولاد خوزستان 1 نساجی مازندران 0 1399/10/10 16:45
week 23 نساجی مازندران 1 فولاد خوزستان 0 1400/02/24 18:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 فولاد خوزستان 1 نساجی مازندران 0 1398/08/03 17:00
week 23 نساجی مازندران 3 فولاد خوزستان 2 1399/05/06 20:45
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فولاد خوزستان 2 نساجی مازندران 1 1397/05/25 20:30 غدیر
week 19 نساجی مازندران 2 فولاد خوزستان 0 1397/12/03 15:30