لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال تهران 1 مس كرمان 0 1401/06/03 19:00
week 18 مس كرمان 2 استقلال تهران 3 1401/11/13
لیگ 95962
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال تهران 1 مس كرمان 0 1395/08/10 16:35
لیگ 92931
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال تهران 1 مس كرمان 2 1392/11/15 17:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 استقلال تهران 1 مس كرمان 1 1392/08/07 15:30
week 25 مس كرمان 1 استقلال تهران 1 1392/11/11 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مس كرمان 0 استقلال تهران 0 1391/05/17
week 21 استقلال تهران 2 مس كرمان 1 1391/10/25
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 مس كرمان 1 استقلال تهران 2 1390/05/21
week 20 استقلال تهران 0 مس كرمان 1 1390/10/25
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مس كرمان 1 استقلال تهران 1 1389/06/19
week 25 استقلال تهران 0 مس كرمان 0 1389/12/14
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 مس كرمان 1 استقلال تهران 2 1388/07/01
week 27 استقلال تهران 2 مس كرمان 0 1388/11/28
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مس كرمان 1 استقلال تهران 0 1387/06/03
week 21 استقلال تهران 2 مس كرمان 1 1387/10/14
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال تهران 1 مس كرمان 1 1386/06/09
week 20 مس كرمان 1 استقلال تهران 0 1386/11/21
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 مس كرمان 0 استقلال تهران 1 1385/06/24
week 17 استقلال تهران 0 مس كرمان 0 1385/11/13