لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 نساجی مازندران 1 سپاهان اصفهان 1 1402/08/08 15:00
week 23 سپاهان اصفهان 0 نساجی مازندران 0 1403/01/24 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سپاهان اصفهان 2 نساجی مازندران 1 1401/05/27 21:00
week 17 نساجی مازندران 0 سپاهان اصفهان 1 1401/11/06 15:00
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سپاهان اصفهان 2 نساجی مازندران 0 1400/09/08 16:00
week 22 نساجی مازندران 1 سپاهان اصفهان 3 1400/12/20 16:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 سپاهان اصفهان 4 نساجی مازندران 0 1399/09/21 15:00
week 21 نساجی مازندران 0 سپاهان اصفهان 1 1400/02/02 21:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 نساجی مازندران 2 سپاهان اصفهان 2 1398/09/14 16:00
week 28 سپاهان اصفهان 0 نساجی مازندران 1 1399/05/16 20:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سپاهان اصفهان 3 نساجی مازندران 2 1397/07/27 18:00
week 24 نساجی مازندران 0 سپاهان اصفهان 0 1398/01/16 17:45