لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 جوان نوین ساری 1 مهاجر نوین مشهد 2 1400/02/23 19:20
week 13 مهاجر نوین مشهد 0 جوان نوین ساری 2 1400/04/22 19:00