لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 آبی پوشان تهران 0 چوکاي تالش 1 1400/10/21 14:00
week 23 چوکاي تالش 2 آبی پوشان تهران 1 1401/02/20 17:00