لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 آبی پوشان تهران 0 شهرداری ماهشهر 1 1400/09/07 15:00
week 16 شهرداری ماهشهر 2 آبی پوشان تهران 1 1400/12/19 15:00