لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 آبی پوشان تهران 0 بعثت کرمانشاه 0 1400/08/24 14:15
week 14 بعثت کرمانشاه 1 آبی پوشان تهران 0 1400/12/08 14:15