لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 ایمان سبز شیراز 2 یزد لوله 2 1400/03/05 19:15
week 15 یزد لوله 0 ایمان سبز شیراز 1 1400/05/03 20:30