لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 یزد لوله 2 استقلال شوش 0 1400/03/24 20:30
week 18 استقلال شوش 1 یزد لوله 0 1400/05/19 20:00