لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 یزد لوله 2 فولاد سپاهان نوين اصفهان 0 1400/03/11 19:20
week 16 فولاد سپاهان نوين اصفهان 2 یزد لوله 1 1400/05/09 20:30