لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 گل ریحان البرز 0 اترک بجنورد 3
week 24 گل ریحان البرز 0 اترک بجنورد 3