لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مس كرمان 0 آرمان گهر سیرجان 0 1400/09/11 14:00
week 25 آرمان گهر سیرجان 0 مس كرمان 0 1401/01/25 20:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 مس كرمان 1 آرمان گهر سیرجان 0 1399/11/06 14:00
week 28 آرمان گهر سیرجان 1 مس كرمان 0 1400/03/18 19:05