لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مس شهر بابک 1 ماشین سازی تبریز 0 1400/09/11 14:00
week 25 ماشین سازی تبریز 1 مس شهر بابک 1 1401/01/23 20:30