لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 رایکا بابل 1 ویستا توربین 1 1400/09/01 14:15
week 24 ویستا توربین 1 رایکا بابل 1 1401/01/16 20:00