لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 شمس آذر قزوین 3 خيبر خرم آباد 3 1400/09/01 14:15
week 24 خيبر خرم آباد 1 شمس آذر قزوین 0 1401/01/15 20:15