لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 شهرداري همدان 0 مس كرمان 1 1400/09/01 14:15
week 24 مس كرمان 3 شهرداري همدان 0 1401/01/15 19:45