لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 شهرداري آستارا 0 ملوان بندر انزلي 1 1400/08/26 14:15
week 23 ملوان بندر انزلي 2 شهرداري آستارا 0 1401/01/10 16:15
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 شهرداري آستارا 2 ملوان بندر انزلي 1 1399/11/06 14:00
week 28 ملوان بندر انزلي 3 شهرداري آستارا 0 1400/03/17 18:45