لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 خيبر خرم آباد 2 خوشه طلايي ساوه 2 1400/08/26 14:15
week 23 خوشه طلايي ساوه 1 خيبر خرم آباد 1 1401/01/10 16:15
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 خيبر خرم آباد 1 خوشه طلايي ساوه 1 1399/12/12 14:45
week 33 خوشه طلايي ساوه 2 خيبر خرم آباد 2 1400/04/21 19:30