لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سايپـا تهران 2 خيبر خرم آباد 1 1400/08/21 14:30
week 22 خيبر خرم آباد 2 سايپـا تهران 1 1400/12/25 15:00